Sunday, May 11, 2014

Latiza - Reaction Papers: The Life of Mammals, The Future of Media & Inception (3)

Graziel Ann Ruth Santiago Latiza                                                                              Mayo 6, 2014
Social Climbers & Mammals                                                                                      STS X2

Reaksyong Papel
            Kaaad na maiisip ang teorya na nagmula ang mga tao sa pagiging mga unggoy noong unang panahon sa unang pagkakita pa lamang sa dokumentaryo. Tunay nga naman na mayroong pagkakawangis ang katawan, gawi, at kaugalian ng mga tao sa kanila. Tulad lamang ng mismong porma ng pangangatawan kung saan ang kanilang mga kamay ay maaaring maihalintulad sa tao di lamang sa hitsura kung hindi sa pagkagamit ng mga ito at pati na ang hubog. Gayon pa man, makikita sa dokumentaryo ang mabusising pag-aaral at paghahalintulad natin sa kanila.

Ang kanilang Mundo
            Nakatutuwang malaman na sa mundo ng mga unggoy ay mayroong hindi lamang iisang uri nila kung hindi ay marami pa. Nagkakaiba-iba sila sa pamamagitan ng mga kulay at paraan ng paglikha ng tunog na nakikilala ng mga kauri nila.
            Mayroon ding mga pangkat na nagtatagisan ng kanilang mga lakas upang malaman kung sino ang nararapat na manatili sa lugar na pinaglalabanan.
            Madali rin nilang malaman kung ano nga ba ang halaman o bunga na maaaring kainin at hindi. Nakamamangha na nalalaman nila ang pagkain sa hindi sa dinami-rami ng mga halaman at bungang nagkalat sa loob ng kagubatan. Isang halimbawa ng kagalingan nila ay ang pagpapatong ng host ng dalawang uri ng halamang magkawangis na magkawangis sa ibabaw ng nabuwal na puno. Tinignan niya kung ano nga ba sa dalawa ang kukuhanin ng mga unggoy. Ang isa ay ang kanilang pagkain at ang isa naman ay halamang nakalalason. Ilang sandali lamang ay kinuha ng unggoy ang halamang nakakain. Patuna lamang na hindi maaaring linlangin ang kagalingan ng kanilang mga paningin sa paghanap ng makakain sa kanilang paligid.  
            Makabagbag damdamin rin na pinakitang napakahalaga sa kanila ng pagaaruga ng isang ina. Ang isang ina habang nagaaruga ng batang unggoy ay binibigyang lugar ng ibang kauri nila para sa pagpapahinga. Malinaw na nagpapakita ng kanilang respeto sa mga nagaaruga sa kanilang uri.
            Naroon din ang elemento ng paglilibang dahil pinakita sa dokumentaryo na mayroon silang paraan ng paglalaro na para bang sumusubok ng lakas ng bawat isang manlalaro. Kasama rin sa kanilang paglilibang ang kanilang paraan ng paglikha ng mga tunog na ayon sa dokumentaryo ay ang kanilang “paguusap.” Lumilikha sila ng mga tunog na nakikilala ng mga pinatutunguhan ng mga ito at tinutugunan na umano bilang paraan ng kanilang komunikasyon sa bawat isa.  
            Gayon pa man, hindi pa rin maikakaila na ang ideya ng hirerkiya ay nananatiling malakas na makikita sa dokumentaryo sa pamamagitan ng isang unggoy na pinaniniwalaang pinaghaharian ng iba dahil maaari nilang kuhanin ang kaniyang pagaari kasama na ang pagkaing nasa kaniya nang bibig. Malakas din ang paghahari ng mga lalaki sa mga babae na makikita sa kanilang mating season kung kailan maaaring mamili na lamang ang lalaki ng kaniyang magiging kasiping maliban sa pagpapakitang gilas upang makapukaw pansin.

Sa Pangkalahatan

            Sa lahat ng ito, lumalabas sa akin na ang mga unggoy at ang kanilang mundong nalalaman na pinakita ay nagtila ng mga tao. Kawangis ng mundong nalalaman natin. Mga hayop sila na parang tao. Paano naman kaya kung ang mga tao naman ang parang hayop? Marahil namlalaman na ng marami sa atin ang maaaring maging hitsura ng kinabukasan.

_________________________________________________________________________________


The Future of Media:
Convergence, Collaboration, and What’s Next in the Media Biz

            Binuo ng apat na kategorya ang nasabing pagpupulong na ginanap sa Ayala Technohub. Ang mga ito ay: una, Politics/ Social Advocacy Track; pangalawa, Technology Track, pangatlo, Lifestyle Track; at pangapat, Digital Marketing Track. Sa kakulangan sa oras ay minabuti kong piliin na dumalo sa unang kategorya ng pagpupulong. Lagay din naman na sa personal kong palagay ay hindi pa rin naaabot ng bansa ang teknolohiya at kaakibat na pagaaral nito na ninanais ng marami sa kagustuhang makipagsabayan sa takbo ng teknolohiya ng ibang mga bansa. Maraming katanungan ang tangan-tangan ko habang nakaupo ako at naghihintay sa pagsisimula ng pagpupulong. Ano nga naman ba ang katuturan ng ganitong pagpupulong gayong hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami na iilan lamang naman ang maaari at/o mayroong access sa internet?
            Sa paligid pa lamang kung paanong sinaayos ang pagdadausan ay makikita na ang Technological Advancement na narating na ng media sa loob ng maraming taon hanggang sa kasalukuyan. Naroon ang mga campaign ads na nagpapakita ng mga paraan upang, halimbawa lamang, ay makapaglathala ng sariling aklat sa internet nang hindi dumadaan sa tipikal na canonization at marami pang iba na ang punto lamang ay ang marinig ng buong mundo ang sarili mong tinig na hindi na kinakailangan pang dumaan sa mahirap na proseso ng paglalathala.    
            Inakala kong simpleng pagpapaalam lamang ng mga pagbabago sa teknolohiya ang magiging daloy ng pagpupulong. Dala na rin naman ng katanungan na binigay ng mga tagapagtanong sa apat na panauhin na sina: Mae Paner, Inday Espina-Varona, Amor Maclang, at Malou Mangahas. Where and how do you see media in 10 years? Maging malaya lamang daw silang sumagot sa tanong basta doon lamang iikot ang buong usapan sa kategoryang Politics/ Social Advocacy. Kung iisipin, para sa akin, tipikal na tanong ito sa mga ganitong uri ng usapin. Dala na rin siguro ng mga pagpupulong at patimpalak na napuntahan ko na kung saan palagian naman ang ganitong tanong kung kaya hindi na ako nanibago pa sa pagkakarinig nito. Natural lamang sa isip-isip ko na sumagot ang mga tagapagsalita ng kabigla-bigla at kamangha-manghang mga bagay ayon sa larangan nila. Mga sagot ba na tipikal na parang ipadarama sa iyo na naroon ka at nanunuod ng isang Beauty Pageant. Tipikal na sasabihin nila kung ano na nga ba ang mga naging achievements ng media, kasaysayan nito, at magbabanggit pa sila ng mga pangalan ng mga nakapag-ambag sa ikinalago ng paksang nabanggit.    
            Kinagulat ko na lamang nang magsimula ang usapan sa salitang “rebolusyon.” Lubhang malayo sa inaasahan kong magiging daloy ng usapan. Ayon sa mga panauhin, magiging madali ang pagbabago kung kailan yayakapin ng mga tao ang ideya ng rebolusyon. Hindi naman ito nangangahulugang labanan kahit saan kung hindi ay rebolusyon ng kamalayan, ang pangangailangan para magising ang lahat at magsalita. Ilang ulit din na nabanggit ang mahirap na kalagayan ng mga Pilipino sa Mindanao na hindi naman nakagagamit ng internet ang kalakhan nito.
            Sa puntong ito, natanong ko sa sarili ko muli ang nauna ko nang tanong. Ano nga ba ang silbi ng pagpupulong na ito kung hndi naman lahat ay nakagagamit ng internet? Buong akala ko ay wala na itong patutunguhan ngunit sinagot ng mga panauhin ang tanong ko kahit hindi naman ako humawak ng mikropono upang personal na magtanong. Ang media umano ay nagbabago habang tumatakbo ang panahon. Kasabay nito, ang mga nakagagamit lamang din naman ng internet ay ang mga may kakayahan sa buhay tulad nating mga nasa siyudad kung saan karaniwang pinagmumulan ng mga thought leaders. Sila, tayo, ang mga intelektwal na nararapat na maging boses ng mga taong salat sa pagkakataong magsalita. Tayo ang mga thought leaders na tinatawag. Sino nga ba ang magsisimula ng pagbabago? Tayo. Dadag pa nila, ang media ay hindi nararapat na maging lugar kung saan naroon ang usapin ng pagiging “tayo at sila.” Convergence ito. Ang media ay dapat “tayo.” Nangangahulugan lamang na bigayan. Kung sino ang may kakayahan, siya ang tumulong. Gamitin ang media sa ikabubuti ng marami at hindi ng iilan lamang.
            Sa pagtatapos ng pagpupulong, masasabi ko na naabot ng mga panauhin ang kanilang nilalayon na makapagtanim ng tamang adbokasiya sa mga nakikinig. Tulad lamang ng pagtatama sa kaisipan ng bawat nagnanais maging pinuno ng bayang ito. Kung nais maging pinuno, nararapat lamang na sumuong sa problema ng bayan at makiisa sa pagpawi nito. Makiisa. Gayon pa man, hanggang sa pagtatapos ay hinahanap ko pa rin ang sagot sa puntong ano ang mangyayari sa media sa loob ng sampung taon. Tila nalimutan nang sagutin ito. Sa huli, ang tagapakinig na lamang ang marahil dapat humusga at magisip kung ano nga ba. Sa akin, hindi naman sa nalimutan itong sagutin. Sinubukan itong sagutin sa paraan nga lamang ng pagsasabi ng mga nararapat gawin dahil ang resulta na ang media bilang paraan ng pagbbigay boses sa mga hindi makapagsalita ay nararapat na hindi na pinagiisipan pa.
           
_________________________________________________________________________________


Inception 

Nilalaman ng Pelikula
            Shared Dreaming ang pinakaunang pinakikita sa pelikula. Ito, ayon sa pelikula ay nagmula sa mga military group kung saan ang iba-ibang indibidwal ay nakaranas o nagkaroon ng iisang panaginip. Pangalawang pinakikita sa pelikula ay kung paano nagkakaroon ng inception o simula. Ginamit ang “simula” na ito sa pelikula bilang pagkakaroon ng panibagong panaginip sa loob pa ng dumadaloy na kasalukuyang panaginip. Sa aking pananaw, ang ideya na nagpapaandar sa kabuuan ng pelikula ay ang konsepto ng “panibago ng panibago” hanggang sa makuha ng indibidwal ang nilalayon niyang maatim sa loob ng panaginip.
            Kung iisipin ang ganitong kaayusan, hindi maihihiwalay na kinakailangan ng control ng mismong indibidwal sa kanyang sariling panaginip. Hindi rin maikakaila na sa ideyang minungkahi ng pelikula, mayroong isa na punong tagapanaginip at ang ibang indibidwal ay nalalagay sa mundong kanyang nilikha. Sa ganitong punto, maaari nang matanong kung mayroon ba o posible ba na ang indibidwal na nananaginip ang magdikta ng mga pangyayari sa loob ng panaginip? Nadidiktahan ba ang panaginip? Marahil, katanungan ito na hindi pa rin masagot ng siyensya dahil upang mapatunayan ang isang haka-haka, kinakailangan ng maraming ebidensya at pag-aaral. Ang mga ito ang pinilit itawid sa loob ng pelikula kaya makakikitaan ito ng fragments ng alaala ng tauhang si Cobb kung kailan sinubukan niya ang pagiging totoo at epektibo ng konsepto sa kanyang asawa at ang biglaang pagkakaroon ng imbentong makina kung saan napagdudugtong ang mga panaginip ng iba-ibang indibidwal at napagkikita sila sa loob nito.        

Ang Tao sa Kanyang Panaginip
            Hindi mabibilang ang mga panahon kung kailan ninanais ng mga indibidwal na magkaroon sila o tayo ng kapangyarihan upang madiktahan ang mundo ng ating panaginip. Ang pagnanais na ito ang sinasagot ng pelikula. Naroon na ang grupo ni Cobb ay naghanap ng isang indibidwal na magsisilbing arkitekto ng mundong gagalawan nila, si Ariadne. Gayon pa man, karugtong ng nauna nang pahayag, pagnanais lamang ito at hindi pa rin nasasagot ng siyensya. Patunay dito ang pabalik-balik o padating-dating na mga bagay sa loob ng designed dream world nila ng mga bagay galing sa alaala ni Cobb. Patunay ito na nakalalamang pa rin ang kapangyarihan ng mga alaalang nakapagdulot ng matinding damdamin sa pangyayari na ninanais nating matupad. Sinasabi lamang na malakas man ang kagustuhan nating mabago ang mundong ginagalawan, hindi pa rin maikakaila na sa mga siwang ng mundong iyon ay naroroon ang mga madamdaming alaala na siyang nakasama pa rin sa pagbuo ng mundong pinaguusapan. 
            Karaniwan din na sinasabing ang panaginip ang mundo ng mga bagay o pangyayari na hindi natin makamit sa realidad. Sa gayon, maaaring ang mundo ng panaginip ay magugustuhan ng indibidwal. Maaari rin naman na hindi depende sa panaginip na mayroon siya kung sakaling biglang lumabas sa maganda niyang panaginip ang mga alaalang nakapagdulot ng sakit ng kalooban tulad lamang sa palaging nangyayari kay Cobb.

Ang Tao sa Labas ng Panaginip

            Depende sa panaginip kung ano nga ba ang magiging reaksyon ng tao pagkagising. Maaaring masama o mabuti. Sa pelikula, mayroong mga tao na mas ginugusto na ang panaginip kung kaya nananatili na lamang nananaginip. Malungkot na pangyayari ang ganito dahil ano pa man ang sabihin ng marami kung gaano kaganda ang panaginip, nananatili pa rin itong labas sa realidad na kinakailangan nating galawan.

No comments:

Post a Comment